بهترین راه برای دریافت اطلاعات دقیق و جامع در مورد استانداردهای امنیت اطلاعاتی که شرکت فنی مهندسی فناوران آریا از آن استفاده می‌کند، مراجعه به منابع مستند و منابع رسمی آن شرکت است. می‌توانید با تماس با شرکت مستقیماً اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنید یا از طریق وب سایت یا مستندات آن‌ها اطلاعات را بیابید.

در عموم، در حوزه امنیت اطلاعات، استفاده از استانداردها و رویکردهایی مانند ISO 27001 (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات)، NIST (مؤسسه ملی استانداردها و فناوری)، PCI DSS (استاندارد امنیت داده‌های صنعت پرداخت) و CIS (مرکز امنیت اینترنتی) رایج است. این استانداردها و رویکردها برای تعیین نیازها، ارائه راهکارها و ایجاد فرآیندهای امنیتی در سازمان‌ها استفاده می‌شوند.

بنابراین، برای اطلاعات دقیقتر در مورد استانداردهای امنیت اطلاعاتی که شرکت فنی مهندسی فناوران آریا از آن‌ها استفاده می‌کند، بهتر است با خود شرکت تماس بگیرید و از منابع رسمی شرکت استفاده کنید.